Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom tot u. Indien gij Mij liefhadt, zoudt gij u verblijd hebben, omdat Ik tot de Vader ga, want de Vader is meer dan Ik. Want ik heb gezegd … Wie op reis gaat, treft voorbereidende maatregelen. 14. Ware dit niet zo dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. Jullie geloven in God. En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Asetukset . Johannes 14. En nu heb Ik het u gezegd, eer het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt. Näytä taustatietoa . Jezus zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij niet liefheeft bewaart mijn woorden niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft. 14 1:14 Joh. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust worden. Deze gemoderniseerde, keurig onderhouden woning met een volledig nieuw ingerichte tuin is zo te betrekken. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen. 3:22. 15 Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is voor mij geworden, want Hij was eer dan ik. De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf. Matt. 17:6; Hand. Je houdt pas echt van Mij als je niet … maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen – anders zou Ik het u gezegd hebben – want Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen. 21:21; Luk. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de weg, de waarheid en het leven. + Op hun voorhoofd stonden zijn naam en de naam van zijn Vader + geschreven. 8,12); Ik ben de deur (Joh. 14,18) Toen de bekende Griekse filosoof Socrates stierf door ervoor te kiezen een gifbeker leeg te drinken bleven zijn leerlingen vertwijfeld, verweesd achter. 1:17 (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), Kol. Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Christus vertroost Zijn discipelen over Zijn weggaan tot den Vader, dewijl Hij ging om hun in Zijns Vaders huis woonplaats te bereiden. Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom. maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft. 16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: 17 de Geest van de waarheid. Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam. De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken. 14 „Laat UW hart niet verontrust worden.+ Oefent geloof in God,+ oefent ook geloof in mij.+ 2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.+ Anders zou ik het U hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats+ voor U te bereiden. Schrijf je in via DagelijksWoord.nl. Lees Johannes 14 online (NBV) Jezus zei: ‘Ik ben de weg. 1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 29:12; Matt. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet. 2 (Hij doopte trouwens niet Zelf, maar Hij liet dat door zijn leerlingen doen.) Dit is een van de zeven of acht ‘IK ben woorden’ van Jezus in het evangelie van Johannes. Johannes 14:7-14 Indien gijlieden Mij gekend hadt, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. want de vorst van deze wereld komt en heeft geen, Maar de wereld moet weten dat Ik de Vader liefheb, en doe zoals de Vader Mij, Meer informatie over Herziene Statenvertaling. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 13 Jezus wast de voeten van de leerlingen. Johannes 14 « Johannes 13 ... 14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf. 3 Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om u op te halen. Vorige maand hoorden we over Simson. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. 5:3 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. 6. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u, Vers 24; Joh. Johannes 14 Lutherbibel 2017 Jesus, der Weg zum Vater 1 Euer Herz erschrecke nicht! Daar mag je op vertrouwen. Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus? 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor veel mensen. Read verse in Statenvertaling (Dutch) In dit vers wordt in het Grieks het aanwijzend voornaamwoord ekeinos gebruikt, dat mannelijk is en verwijst naar de helper, in het Grieks ook een mannelijk woord. 7:7; 21:22; Mark. Opties . Raamattu 1992 (KR92) 13 Jeesus pesee opetuslasten jalat. 11:40 17:24 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Joh. Tomas zeide tot Hem: Here, wij weten niet, waar Gij heengaat; hoe weten wij dan de weg? Johannes 14:21 - BGT. Johannes 14: 6. Johannes 14, 6-14 Het Woord van God . Het huis van de hemelse Vader. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik bij u verblijf. 11,25); Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh. Johannes 14:1-6 Het Woord van God . We lezen het evangelie volgens Johannes hoofdstuk 14, verzen 1-14. 6,35); Ik ben het licht van de wereld (Joh. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht; en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, Die Mij gezonden heeft. Johannes. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart worde niet ontroerd of versaagd. 14. en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Read verse in Statenvertaling (Dutch) 1:19; 2:9 vol van genade en waarheid. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? 16 En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb. Delen & Download. de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. 7 En aan Filippus, dat wie Hem ziet, den Vader ziet. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken. Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden, omdat Ik gezegd heb: Ik ga heen naar de Vader; want Mijn Vader is meer dan Ik. 2 In het huis van mijn Vader is plaats voor heel veel mensen. Op woensdag 25 november 2020 was Johannes 14:27 de Bijbeltekst van de dag. Staat er voldoende geld op de rekening? Ik ben het brood van het leven (Joh. 14. 12:26. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. 14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. Niet als wezen (Joh. Herziene Statenvertaling © Stichting HSV en Royal Jongbloed 2010-2017. Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 4 Hij moest daarbij door de streek Samaria heen. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Christus vertroost Zijn discipelen. Op die dag zult u inzien dat Ik in Mijn Vader. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. En waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 13 1 Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli tullut se hetki, jolloin hänen oli määrä siirtyä tästä maailmasta Isän luo. Gerelateerde info . Johannes 14, 1-14 (21) Pieter A. Elderenbosch, zaliger nagedachtenis, deelt in Het onderricht van de Messias (Boekencentrum 1976) vanaf Johannes 13, 18 tot en met 14, 31 de evangelietekst in in een aantal gesprekken: allereerst met een zwijgende Judas, dan met de vragenstellers Petrus, Tomas, Filippus en de andere Judas, afgesloten met een woord tot heel de kring om de tafel. En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.. 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.. 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, Joh. Johannes 14:26 helper: Of ‘trooster’, ‘iemand die aanmoedigt’, ‘pleitbezorger’, ‘voorspraak’, ‘verdediger’, ‘advocaat’. 15:7; 16:24; Jak. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.' U hebt gehoord dat Ik tegen u gezegd heb: Ik ga heen maar kom. 15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. Dan mag Johannes als eerste zien wat hij zelf schrijft in hoofdstuk 1: En het Woord is vleesgeworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader) vol van genade en waarheid (Joh.1:14). In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 2 Waar mijn Vader woont, zijn vele huizen. Vanmorgen horen echter juist we hoe… Ik zal u niet als wezen achterlaten. 3 Daarom vertrok Hij uit Judea en ging weer naar Galilea. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. 13 1. NBV 1 bijbel. Johannes 14:1-31—Lees of download de Bijbel gratis. Jezus en de vrouw uit Samaria 1 De Heer Jezus hoorde dat de Farizeeërs hadden gehoord dat Hij méér leerlingen maakte en doopte dan Johannes. 14,6); Ik ben de ware wijnstok (Joh. Dan mag u voor altijd bij Mij zijn. 14 Jes. We hoorden eigenlijk vooral hoe het niet moet: niet leven uit eigen kracht, je hebt God nodig! 15:13 18:4 Het was kort voor het pesachfeest. 5:12; 19:11. 11:9; Joh. Judas, niet de Iskariot, zei tegen Hem: Heere, hoe komt het dat U Zichzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? opdat, wanneer het gebeurt, u zult geloven. Johannes 14. Johannes 14. 15 1:15 Joh. Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. , zou Ik het u gezegd hebben. Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Als dat niet zo was, zou Ik het jullie hebben gezegd. Johannes 14:21 - NBG. u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld. Literatuur: Bijbelstudies Christen zijn is een levenswijze Preken De Vader-Zoon relatie (Deel 7) Boekjes Niet veel zal Ik meer met u spreken, want de overste der wereld komt en heeft aan Mij niets. Een openbaring aan Johannes 14:1-20 14 Toen keek ik en zag het Lam + op de berg Sion + staan, en met hem 144.000. 10,9); Ik ben de goede Herder (Joh. 13:1 . Johannes 14. 15 14:15 1 Joh. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij. 5 Hij kwam bij een stad in Samaria die Sichar heette. Als dat niet zo was, zou Ik het u wel gezegd hebben. Zijn alle benodigdheden ingepakt? 1 Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 11:24; Luk. 2 In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. 14 Jezus spreekt met de leerlingen Jezus brengt je bij de Vader. 'Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 7:16; 8:28; 10:38; 12:49; 16:13; 17:21. Johannes 14 Johannes 14. Als gij Mij zoudt kennen zoudt gij ook mijn Vader kennen. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Lezing: Johannes 14: 15 – 21. Er zijn verschillende verklaringen voor dit ‘oponthoud’ gezocht; zo zou het kunnen zijn dat er twee verschillende versies van de afscheidsrede (Johannes 13-14, … Johannes 14. U vult het zelf maar in en herkent het wel. Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. Johannes 14. Geloof nu ook in Mij. Hebben we alle papieren bij ons? Johannes 14 Het Boek 1 "Laat uw hart niet bezwaard worden. naar u toe. Johannes 14 Johannes 14. 14 1 Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Wees niet bang. Jer. In Johannes 14:3 zei Jezus: “…en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar ik ben.” Veel christenen denken dat dit vers betrekking heeft op de “opname”, waar Jezus ons voor de grote verdrukking zal ophalen. Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven 1 Jezus zei: "Wees niet verdrietig. Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. 1:31; 2:7 En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond Matt. 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. Vertrouw op God, en vertrouw op mij. Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik … Huis te koop: Johannes Poststraat 14 3417 ER Montfoort. 1:16; Luk. 14,18) ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.’ (Joh. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. 2 Ik hoorde een geluid uit de hemel komen dat klonk als bulderend water en als zware donder. 2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? 1:5; 1 Joh. Wat een mooie kans! 5 Verklaart aan Thomas dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is. In Johannes wordt na deze zin het betoog van Jezus vervolgd in Johannes 15-17 en volgt de gang naar Getsemane pas in 18:1. Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 17:2; 2 Petr. En nu heb Ik het u gezegd voordat het zal gebeuren. 7:14; Matt. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Indien gij Mij kendet, zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. 10,11); Ik ben de verrijzenis en het leven (Joh. KR92 1 käännös. Het huis des Vaders. (Uit de Bijbel belezen: Johannes 14:1-21) Gemeente van Jezus Christus, [intro: gevoelens bij de tekst] Leven uit de Bron – daar gaat het weer over vanmorgen.
2020 johannes 14 14